Mitsuhiko Nakamura

Tổng Giám Đốc – Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam

Tôi rất thích thú chương trình Family day của Vietwind, chương trình đã gắn kết lại tất cả thành viên lại với nhau góp phần cho sự lâu dài về bền vững cho công ty tôi. Đại gia đình Panasonic cảm ơn Vietwind!

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan